Polityka prywatności Bierz-Kase.pl

Firma HSZ Finance Sp. z o.o., właściciel marki Bierz-Kase.pl, szanuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.bierz-kase.pl i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania z naszej witryny internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa tj. w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – zwana dalej „Ustawą”).

Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony www.bierz-kase.pl.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.bierz-kase.pl jest HSZ Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Warszawskiej 55, 42-530 Dąbrowa Górnicza. NIP: 6292473316, REGON: 362592980. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582116, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 200 000 zł, wpłacony w całości. (zwany dalej: „HSZ Finance”).

Informacje pozyskiwane przez HSZ Finance za pośrednictwem strony www.bierz-kase.pl:

1.1. HSZ Finance zbiera dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, w tym także w przypadkach określonych w pkt 1.2 poniżej. Dane te obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • numer i seria dowodu osobistego

HSZ Finance może zwrócić się do osób korzystających ze strony www.bierz-kase.pl (zwanych również „Użytkownikami”) o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

Dane określone powyżej udostępniane przez Użytkowników są chronione.

1.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności na stronie. Dane osobowe będą przetwarzane przez HSZ Finance nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej z HSZ Finance oraz wtedy gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej www.bierz-kase.pl polegać będzie na:

 • 1.2.1. zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkowników na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące: lokalizacji, numeru IP, ruchu na stronie;
 • 1.2.2. zbieraniu danych z formularzy wypełnianych na stronie www.bierz-kase.pl przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki;
 • 1.2.3. zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się pracownikiem HSZ Finance za pośrednictwem strony www.bierz-kase.pl.

Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników

2.1 Informacje dostarczone przez Użytkownika są rejestrowane elektronicznie i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

 • zweryfikowania tożsamości Użytkownika, a następnie przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we wniosku;
 • bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;
 • realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem;
 • zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej.

2.2. Podmiotami, które oprócz HSZ Finance będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty:

 • wchodzące w skład grupy kapitałowej HSZ Finance,
 • współpracujące z HSZ Finance w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.bierz-kase.pl,
 • którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód.

2.3. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od HSZ Finance lub podmiotów wskazanych w ust. 3.2 powyżej, ma możliwość odmowy, poprzez kliknięcie na LINK, który również zamieszczany będzie każdorazowo w przesłanej wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, HSZ Finance usunie dane Użytkownika z list mailingowych prowadzonych przez HSZ Finance oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Udostępnianie danych Użytkowników podmiotom zewnętrznym

Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z Ustawą.

Podmiotami, które będą mogły mieć dostęp do danych Użytkowników są podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej HSZ Finance, lub są podmiotami współpracującymi z HSZ Finance w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.bierz-kase.pl.

Informacje o dostępności
Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez HSZ Finance danych osobowych oraz ich poprawiania.

Wiek
Użytkownikiem strony www.bierz-kase.pl może być jedynie osoba, która ukończyła 18 lat.

Kontakt z HSZ Finance
W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bierz-kase.pl lub telefonicznie pod numer: +48 606 834 857