Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Bierz-Kase.pl

REGULAMIN
ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZKI NA ODLEGŁOŚĆ
ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INTERNETOWEGO BIERZ-KASE.PL

I. Definicje:

 • Pożyczkodawca: HSZ Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Warszawskiej 55, 42-530 Dąbrowa Górnicza. NIP: 6292473316, REGON: 362592980. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582116, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 200 000 zł, wpłacony w całości.
 • Pożyczkobiorca: Wnioskujący, zawierający z Pożyczkodawcą umowę Pożyczki, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Strony: Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca działający razem,
 • Portal: strona internetowa Pożyczkodawcy: bierz-kase.pl
 • Pożyczka: umowa pożyczki w rozumieniu art. 720 KC, będąca jednocześnie umową o kredyt konsumencki zawieraną na odległość w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 1) w zw. z art. 5 pkt. 13 UoKK.
 • Postępowanie: ogół czynności podejmowanych przez Strony, mających za cel zawarcie umowy Pożyczki.
 • Rejestracja: wprowadzenie do formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu w zakładce: http://bierz-kase.pl/rejestracja, danych niezbędnych do prawidłowego złożenia Wniosku, a także jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Pożyczkobiorcę konta Pożyczkobiorcy na Portalu, dokonana z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Pożyczkodawcę na stronie Portalu. Rejestracja w ramach Portalu następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Portalu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 • Wnioskujący: konsument w rozumieniu art. 221 KC, który dokonał Rejestracji.
 • Wniosek: wniosek o udzielenie Pożyczki, składany przez Wnioskującego.
 • Oświadczenia: wszelkie oświadczenia wiedzy składane przez Strony w toku Postępowania.
 • Rozstrzygnięcie: zaakceptowanie przez Pożyczkodawcę Wniosku, skutkujące zawarciem łączącej obie Strony umowy Pożyczki.
 • Całkowita kwota Pożyczki: suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie umowy o Pożyczkę,
 • Koszt Pożyczki: wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o Pożyczkę, w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane Pożyczkobiorcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania Pożyczki - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez Pożyczkobiorcę; wg szczegółowych zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Należność: całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę (suma całkowitego kosztu Pożyczki i całkowitej kwoty Pożyczki)
 • Konto bankowe Pożyczkodawcy: indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy znajdujący się w spisie rachunków bankowych, zamieszczonym na Portalu
 • Konto bankowe Pożyczkobiorcy: indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony przez dowolny bank na terenie Polski,
 • RRSO: rzeczywista roczna stopa oprocentowania - całkowity koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym.
 • Tabela opłat: znajdujący się na Portalu wykaz całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu umów Pożyczki.
 • Umowa: dokument potwierdzający zawarcie umowy Pożyczki.
 • Usługa: usługa utrzymania konta Pożyczkobiorcy na Portalu.
 • Login: ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do uzyskania dostępu do konta Pożyczkobiorcy na Portalu, ustalany samodzielnie przez Pożyczkobiorcę podczas procesu Rejestracji.
 • Formularz informacyjny: Formularz informacyjny: dane, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 UoKK.
 • KC: Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U.2014.121 ze zm.)
 • UoKK: Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (tj. z dnia 26 września 2014 r., Dz.U.2014.1497 ze zm.).
 • UoPK: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827 ze zm.).
 • UoIG: Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (tj. Dz.U.2014.1015 ze zm.).
 • UoŚUDE: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U.2013.1422 ze zm.).
 • Regulamin: niniejszy regulamin zawierania umów Pożyczki na odległość za pośrednictwem Portalu.

II. Rodzaje oferowanych pożyczek: Krótkoterminowe pożyczki do 1.500,00 PLN, udzielane na okres maksymalnie do 30 dni.

III. Warunki i tryb zawierania umowy Pożyczki

 • Osoby uprawnione do ubiegania się o pożyczkę – Wnioskujący, którzy kumulatywnie:
  1) są osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, konsumentami,
  2) dokonali Rejestracji,
  3) złożyli prawidłowo wypełniony Wniosek,
  4) otrzymali od Pożyczkodawcy potwierdzenie otrzymania Wniosku,
  5) spełnili wymogi określone w niniejszym Regulaminie i złożyli przewidziane Oświadczenia
 • Rejestracja na Portalu wymaga:
  1) wypełnienia formularza Rejestracji dostępnego w zakładce: http://bierz-kase.pl/rejestracja przez podanie wymaganych w formularzu danych,
  2) zatwierdzenia danych wprowadzonych do formularza,
  3) złożenia oświadczenia o prawdziwości podanych w formularzu danych.
  4) otrzymania potwierdzenia, na podany w treści formularza adres e-mail, dokonania Rejestracji,
  5) pierwszego zalogowania się na Portalu wg instrukcji zawartej w potwierdzeniu Rejestracji.
  6) dokonania opłaty weryfikacyjnej w postaci przelewu kwoty 5 zł. (jednego grosza) na Konto bankowe Pożyczkodawcy, podając w tytule przelewu kod znajdujący się w instrukcji potwierdzenia Rejestracji, o której mowa w pkt. 4) wyżej,
  7) po wpływie na Kontro bankowe Pożyczkodawcy opłaty weryfikacyjnej, Pożyczkodawca odblokowuje możliwość korzystania ze wszystkich opcji konta na Portalu, w tym składania Wniosków.
 • Zgłoszenie zmiany danych Pożyczkobiorcy:
  1) Pożyczkobiorca, w razie zmiany danych zawartych w formularzu Rejestracji, Wniosku lub umowie Pożyczki, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Pożyczkodawcę, za pośrednictwem Portalu lub w wiadomości e-mail.
  2) W razie utraty danych do logowania na Portalu:
    a) Pożyczkobiorca zaznacza na Portalu opcję: „Zapomniałem hasła”.
    b) Konto Pożyczkobiorcy zostaje tymczasowo zablokowane.
    c) Na adres e-mail Pożyczkobiorcy, podany podczas Rejestracji, wysyłane jest nowe hasło.
    d) Po wpisaniu nowego hasła na Portalu konto Pożyczkobiorcy zostaje odblokowane.
  3) Pożyczkodawca, na żądanie Pożyczkobiorcy, prześle mu aneks wraz z tekstem jednolitym Umowy, zawierającym aktualne dane Pożyczkobiorcy.
  4) Brak zgłoszenia zmiany danych Pożyczkobiorcy niesie za sobą następujące skutki:
    a) Uznanie przez Strony za skutecznie doręczone wszelkich pism skierowanych na uprzednio podane dane adresowe,
    b) Obciążenie Pożyczkobiorcy wszelkimi dodatkowymi kosztami, jakie Pożyczkodawca poniósł na gruncie umowy Pożyczki w związku z brakiem zgłoszenia przez Pożyczkobiorcę zmiany jego danych
 • Wniosek o zawarcie umowy Pożyczki generowany jest przez Portal na podstawie danych podanych przez Wnioskującego i zawiera:
  1) Informacje Wnioskującego niezbędne do zawarcia umowy Pożyczki, tj.:
    a) Imiona i nazwiska Wnioskującego – dane automatycznie generowane na podstawie danych podanych podczas Rejestracji,
    b) Adres i nr PESEL Wnioskującego – dane automatycznie generowane na podstawie danych podanych podczas Rejestracji,
    c) Numer konta bankowego Pożyczkobiorcy – dane automatycznie generowane na podstawie danych podanych podczas Rejestracji,
  2) Wybrane przez Wnioskującego spośród dostępnych na Portalu opcji i odpowiednio do wybranej oferty automatycznie wygenerowane informacje o:
    a) rodzaju Pożyczki,
    b) czasie obowiązywania umowy Pożyczki,
    c) stopie oprocentowania Pożyczki oraz warunkach jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania Pożyczki; jeżeli umowa Pożyczki przewiduje różne stopy oprocentowania, dane o wszystkich stosowanych stopach procentowych w danym okresie obowiązywania umowy Pożyczki,
    d) całkowitej kwocie Pożyczki,
    e) terminach i sposobie wypłaty Pożyczki,
    f) RRSO oraz Należności,
    g) Harmonogramie (zasady i terminy) spłaty Pożyczki oraz w odpowiednich przypadkach kolejność zaliczania rat Pożyczki na poczet Należności,
  3) Informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia – jeżeli wybrany rodzaj Pożyczki takową przewiduje, generowana jest automatycznie,
  4) Informację o innych kosztach, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową Pożyczki, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane Pożyczkodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie – generowane są automatycznie,
  5) Informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie Pożyczki – generowana jest automatycznie,
  6) Informację o skutkach braku płatności – generowana jest automatycznie,
  7) W odpowiednich przypadkach informację o wymaganych zabezpieczeniach Pożyczki – jeżeli wybrany rodzaj Pożyczki takową przewiduje, generowana jest automatycznie,
  8) Informację o prawie Pożyczkobiorcy do odstąpienia od umowy Pożyczki – generowana jest automatycznie,
  9) Informację o prawie Pożyczkobiorcy do spłaty Należności przed terminem – generowana jest automatycznie,
  10) Informację o prawie Pożyczkobiorcy do zastrzeżenia w umowie Pożyczki prowizji za spłatę Pożyczki przed terminem oraz zasady jej ustalania – generowana jest automatycznie,
  11) Informację o prawie Pożyczkobiorcy do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej/weryfikacji w bazie danych – generowana jest automatycznie,
  12) Informację o prawie Wnioskującego do otrzymania bezpłatnego projektu umowy Pożyczki – generowana jest automatycznie,
  13) W odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym Pożyczkodawca jest związany informacjami, które przekazał Pożyczkobiorcy – jeżeli wybrany rodzaj Pożyczki takowy przewiduje, generowana jest automatycznie,
  14) Informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią – generowana automatycznie,
  15) Informację o prawie dochodzenia roszczeń przeciwko Pożyczkodawcy w razie niewykonania zobowiązania z umowy Pożyczki – generowana automatycznie,
  16) Warunki wypowiedzenia umowy Pożyczki – jeżeli dotyczą, generowane automatycznie,
  17) Informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury – generowana automatycznie,
  18) Wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów – generowana automatycznie,
  19) Oświadczenie wiedzy o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, obowiązkach w nim określonych i rygorach ich naruszenia, a w szczególności obowiązku podawania zmiany adresu do doręczeń Wnioskującego / Pożyczkobiorcy pod rygorem uznania pism wysłanych na poprzednio podany adres za skutecznie doręczone,
  20) Oświadczenie wiedzy o zamieszkiwaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadaniu numeru PESEL,
  21) Oświadczenie wiedzy o nie posiadaniu lub posiadaniu zadłużenia, wraz ze wskazaniem jego wysokości, wierzycieli oraz realizowania zobowiązań z tego tytułu.
  22) Wygenerowany elektronicznie w formacie .pdf projekt umowy Pożyczki, zawierający wszelkie dane, oświadczenia i postanowienia podane i mające po zawarciu umowy Pożyczki wiązać Strony – tym w szczególności podane w pkt III.4, a także aktualną i mającą wiązać na gruncie umowy Pożyczki Strony wersję Regulaminu.
 • Udzielenie wyjaśnień:
  1) Pożyczkodawca udziela na prośbę Wnioskującego informacji i wyjaśnień w zakresie treści wygenerowanego projektu umowy Pożyczki, a także Regulaminu,
  2) Wyjaśnienia, o których mowa wyżej nie stanowią akceptacji Wniosku.
 • Badanie Wniosku przez Pożyczkodawcę:
  1) Pożyczkodawca przed zawarciem umowy Pożyczki dokonuje oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy,
  2) Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich, dostępnych baz danych, w tym rejestrów dłużników lub innych zbiorów danych Pożyczkodawcy,
  3) Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Pożyczkodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej
 • Rozstrzygnięcie wniosku o zawarcie umowy Pożyczki:
  1) Akceptacja Wniosku:
    a) Następuje przez potwierdzenie na trwałym nośniku wyrażenia zgody na związanie się Pożyczkodawcy umową Pożyczki o treści, jaka została wygenerowana we Wniosku i wysłanie jej na wskazany przez Wnioskującego adres e-mail,
    b) Pożyczkobiorca ma prawo zażądać wysłania mu przez Pożyczkodawcę jednego, bezpłatnego egzemplarza umowy Pożyczki w wersji papierowej o treści odpowiadającej zapisowi na trwałym nośniku, o którym mowa w pkt III.7.1).a).
    c) Umowa Pożyczki zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia przez Pożyczkodawcę do systemu teleinformatycznego Pożyczkobiorcy potwierdzenia zawarcia umowy Pożyczki, zapisanego na trwałym nośniku, w formacie pdf.
  2) Odmowa zawarcia umowy Pożyczki:
    a) Następuje, gdy Wnioskujący nie spełnia kryteriów przewidzianych niniejszym Regulaminem, UoKK lub złożył nieprawidłowo wypełniony Wniosek.
    b) Pożyczkodawca przekazuje Wnioskującemu bezpłatną informację o fakcie odmowy oraz jego uzasadnienie z podaniem przyczyn (oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano jeżeli sprawdzenia tego dokonał na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy).
 • Wypłata środków z tytułu Pożyczki następuje na Konto bankowe Pożyczkobiorcy natychmiast po akceptacji Wniosku, co do zasady w ciągu 15 minut i nie później niż w ciągu 48 godzin.
 • Zawieranie kolejnych umów pożyczki przed zakończeniem obowiązujących:
  1) Pożyczkobiorca nie może zawrzeć z Pożyczkodawcą umowy Pożyczki przed zakończeniem istniejącej umowy Pożyczki między Stronami.
  2) Pożyczkobiorca może składać dalsze Wnioski jeszcze przed zakończeniem istniejących między stronami Pożyczek. Wnioski Pożyczkobiorcy, w kolejności od najpóźniejszego, zostaną rozpatrzone przez Pożyczkodawcę po zakończeniu uprzednio zawartej umowy Pożyczki.
  3) Składanie kolejnych Wniosków i ich rozstrzyganie przez Pożyczkodawcę odbywa się na takich samych warunkach i w takim samym trybie, jak opisane wyżej w niniejszym Regulaminie. W każdym razie jednak Pożyczkodawca dokonuje oceny zdolności kredytowej Wnioskującego, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem aktualnych zobowiązań Wnioskującego jako Pożyczkobiorcy z innych Umów zawartych z Pożyczkodawcą.

IV. Koszt pożyczki

 • RRSO: zamieszczona jest na Portalu; jest ona stała zarówno w okresie do dnia zapłaty Należności, jak i w stosunku do Należności przeterminowanych.
 • Koszty związane z udzieleniem pożyczki, jej przedłużeniem i opóźnieniem w zapłacie:
  1) Koszty przedłużenia terminu płatności zgodnie z pkt V.1.
  2) Koszty przedsądowego wezwania do zapłaty w kwocie …
  3) Koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego wg norm przepisanych, powstałe w związku z dochodzeniem przez sądami wszystkich instancji Należności,
  4) Koszty postępowania egzekucyjnego, w tym koszty zastępstwa w egzekucji wg norm przepisanych, powstałe w związku z egzekwowaniem zasądzonej Należności.
 • Inne koszty

V. Przedłużenie terminu płatności:

 • Pożyczkobiorca ma prawo przedłużenia terminu zapłaty Należności zarówno przez terminem zapłaty Pożyczki, jak i po tym terminie, odpowiednio o okres: 7, 14 i 30 dni, za poniesieniem dodatkowych kosztów:
  1) Przedłużenie terminu zapłaty o 7 dni – opłata w wysokości 11% wartości pożyczonej kwoty,
  2) Przedłużenie terminu zapłaty o 14 dni – opłata w wysokości 17% wartości pożyczonej kwoty,
  3) Przedłużenie terminu zapłaty o 30 dni – opłata w wysokości 27% wartości pożyczonej kwoty,
 • Przedłużenie terminu dokonywane jest na wniosek składany za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce: http://bierz-kase.pl/panel/przedluzenie-pozyczki na Portalu.
 • Do skuteczności żądania przedłużenia konieczne jest dokonanie przez Pożyczkobiorcę opłaty zgodnie z pkt V.1. oraz, jeżeli przedłużenie dokonywane jest po terminie zapłaty Pożyczki, zapłaty wszelkich kwot powstałych w związku z upływem w/w terminu.
 • Pożyczkodawca rozpatrując wniosek Pożyczkobiorcy o przedłużenie terminu płatności może taki wniosek zaakceptować lub mu odmówić, bez podania przyczyn.
 • W razie zaakceptowania wniosku Pożyczkobiorcy o przedłużenie terminu płatności, zaakceptowany wniosek stanowi aneks do umowy Pożyczki, określający nowy, wiążący strony termin płatności.

VI. Spłata Pożyczki:

 • Terminowa:
  1) Następuje najpóźniej z dniem określonym w umowie Pożyczki jako dzień zapłaty Należności, na Konto bankowe Pożyczkodawcy.
  2) Jeżeli zapłata obejmuje całą Należność, oznacza wypełnienie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy Pożyczki.
 • Przed terminem:
  1) Pożyczkobiorca ma prawo do zapłaty Należności przed terminem określonym w umowie Pożyczki.
  2) Zapłata przez Pożyczkobiorcę Należności jw. przed terminem wiąże się z obniżeniem Należności o kwotę, której naliczenie wynika z okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy Pożyczki.
  3) W zależności od rodzaju Pożyczki, Pożyczkodawca może zastrzec w umowie Pożyczki prowizję za spłatę Pożyczki przed terminem, na zasadach określonych w art. 50 i 51 UoKK.
  4) W razie dokonania przez Pożyczkobiorcę przedterminowej spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca rozliczy ją i potwierdzi zapłatę całości Należności w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty Należności we właściwej wysokości.
 • Po terminie:
  1) W przypadku braku zapłaty w terminie Należności, staje się ona wymagalna. W takiej sytuacji Pożyczkobiorca jest zobowiązany do jej zapłaty w całości, a Pożyczkodawca uprawniony do podjęcia czynności windykacyjnych, tj.:
    a) Przypomnienia o konieczności dokonania zapłaty, wysyłanego na podany w umowie Pożyczki przez Pożyczkobiorcę adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego wiadomością SMS,
    b) Wystosowania przedsądowego wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny,
    c) Przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, działających na zasadach określonych w UoIG,
    d) Skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
    e) Złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji.
  2) Pożyczkodawca nie jest zobowiązany do przestrzegania porządku w/w czynności, ani też do zastosowania wszystkich z powyższych czynności, za wyjątkiem tych z nich, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) Koszty czynności windykacyjnych są następujące:
    a) Przypomnienie wysyłane drogą e-mail – bezpłatne,
    b) Przypomnienie wysyłane wiadomością SMS – bezpłatne,
    c) Wezwanie przedsądowe wysyłane Pożyczkobiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - … zł.,
    d) Koszt skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – wg norm prawem przepisanych, w tym koszty zastępstwa procesowego,
    e) Koszt skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego – wg norm przepisanych, w tym koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

VII. Odstąpienie od umowy Pożyczki

 • Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy Pożyczki bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od daty jej zawarcia. Jeżeli umowa Pożyczki nie zawierałaby wszystkich elementów, o których mowa w art. 30 UoKK, Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od takiej umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu wszystkich elementów. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy Pożyczki w powyższym terminie, umowa Pożyczki w pełni wiąże Strony.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Pożyczki Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z tym odstąpieniem, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki oraz kosztów przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do Pożyczkodawcy.
 • Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w umowie Pożyczki odstąpienia od umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od umowy Pożyczki zamieszczony jest na Portalu.
 • Pożyczkobiorca, w przypadku odstąpienia od umowy Pożyczki, jest zobowiązany do zwrócenia Pożyczkodawcy wypłaconej kwoty, powiększonej o odsetki zgodnie z pkt VII.2. w terminie 30 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia.
 • Dniem zwrotu kwoty, o której mowa w pkt VII.4. jest dzień jej przekazania na Konto bankowe Pożyczkodawcy.
 • Pożyczkodawca ma prawo do odstąpienia od umowy Pożyczki i zażądania od Pożyczkobiorcy spłaty Należności w wysokości na dzień wykonania prawa odstąpienia w następujących przypadkach:
  1) jeżeli Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą Pożyczki, przez okres dłuższy niż 2 dni w stosunku do całości Należności,
  2) jeżeli Pożyczkobiorca udzielił niezgodnych z rzeczywistością informacji o swojej osobie, w tym złożył nieprawdziwe oświadczenia we Wniosku lub podał nieprawdziwe dane podczas Rejestracji, a także nie zgłosił zmiany swoich danych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – z uprawnienia tego Pożyczkodawca może skorzystać w terminie 30 dni od dnia wykrycia niezgodności, nie później jednak, niż po wykonaniu umowy Pożyczki przez Strony,
  3) jeżeli przeciwko Pożyczkobiorcy zostaną wszczęte jakiekolwiek postępowania sądowe o zapłatę, także przez podmioty trzecie, które mogą rzutować na możliwość zapłaty Należności przez Pożyczkobiorcę i innych płatności w stosunku do Pożyczkodawcy – z uprawnienia tego Pożyczkodawca może skorzystać w terminie 30 dni od dnia wykrycia takiej okoliczności, nie później jednak, niż po wykonaniu umowy Pożyczki przez Strony.
 • W przypadku wykonania przez Pożyczkodawcę prawa do odstąpienia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany na pierwsze żądanie Pożyczkodawcy w całości zapłacić Należność, w wysokości ustalonej na dzień wykonania prawa odstąpienia. W razie braku zapłaty Należności przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych od Należności od dnia następującego po dniu oznaczonym w żądaniu zgłoszonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Pożyczki.
 • W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać podmiotom trzecim do windykacji wymagalne płatności. W szczególności Pożyczkodawca ma prawo do wprowadzenia takich danych do publicznych baz danych, rejestrów i ewidencji dłużników, przekazanie wszelkich otrzymanych od Pożyczkobiorcy danych osobowych nabywcy praw (cesjonariuszowi).

VIII. Zasady poufności

 • Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących warunków umowy Pożyczki, w tym w szczególności ustaleń odnośnie polubownego regulowania zobowiązań powstałych w związku z nieterminową zapłatą w zakresie, w jakim nie stanowią one powszechnie udostępnionej oferty Pożyczkodawcy.
 • Pożyczkodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących warunków umowy Pożyczki, w tym w szczególności ustaleń odnośnie polubownego regulowania zobowiązań powstałych w związku z nieterminową zapłatą, za wyjątkiem sytuacji, w której Pożyczkodawca może korzystać z danych Pożyczkobiorcy i wykonywać swoje uprawnienia w związku z rozpatrywaniem Wniosku oraz umową Pożyczki na podstawie umowy Pożyczki, Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną:

 • Niniejszy Regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
 • Pożyczkodawca przy pomocy Portalu świadczy drogą elektroniczną usługę utrzymania konta Pożyczkobiorcy na Portalu.
 • Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
 • Pożyczkobiorca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Pożyczkobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2) Mozilla Firefox w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 • Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Portalu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Portalu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Pożyczek), oprogramowanie Portalu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Pożyczkodawcy lub podmiotom, z którymi Pożyczkodawca zawarł stosowne umowy.
 • Pożyczkodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia Usługi świadczonej przez Pożyczkodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.
 • Pożyczkodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm). Pożyczkobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usługi.
 • Pożyczkobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  1) korzystania z Usługi oferowanej przez Pożyczkodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2) korzystania z Usługi oferowanej przez Pożyczkodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  3) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  4) zachowania w poufności Hasła i Loginu,
  5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Pożyczkodawca może pozbawić Pożyczkobiorcę prawa do korzystania z Portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu lub usług oferowanych w ramach Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Pożyczkobiorca podczas korzystania z Portalu dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub linku) przez Pożyczkobiorcę formularza Rejestracji konta Pożyczkobiorcy w Portalu. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Dla zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z umowy o świadczenie Usługi nie określa się minimalnego czasu ich trwania.
 • Pożyczkobiorca, który dokonał rejestracji konta na Portalu może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta albo zgłoszenie żądania usunięcia konta na Portalu Pożyczkodawcy.
 • Pożyczkodawca, chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, poinformuje Pożyczkobiorcę na adres e-mail podany przez Pożyczkobiorcę w formularzu rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Pożyczkobiorcy na Portalu. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem usunięcia konta Pożyczkobiorcy na Portalu.
 • Wraz z dokonaniem Rejestracji Pożyczkobiorca uzyskuje dostęp do konta Pożyczkobiorcy na Portalu, który jest każdorazowo zapewniany przez Pożyczkodawcę po wpisaniu przez Pożyczkobiorcę Loginu i Hasła.
 • W trakcie rejestracji konta Pożyczkobiorcy na Portalu, jak również podczas korzystania z Usługi, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do:
  1) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
  2) aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach konta Pożyczkobiorcy na Portalu.
 • Pożyczkobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Pożyczkobiorca ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.

X. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji w związku z umowami Pożyczki:

 • Pożyczkobiorca ma prawo do składania na ręce Pożyczkodawcy reklamacji w związku z wykonywaniem przez Pożyczkodawcę zobowiązań i uprawnień wynikający z umowy Pożyczki, Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Reklamacje powinny być składane pisemnie na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy i powinny zawierać opis stanowiska Pożyczkobiorcy.
 • Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Pożyczkodawcy.
 • W reklamacji Pożyczkobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, wskazać przedmiot reklamacji oraz powołać okoliczności faktyczne związane z przedmiotem reklamacji i dowody potwierdzające zajście tych okoliczności faktycznych.
 • Pożyczkodawca, po zapoznaniu się z reklamacją, ustosunkuje się do jej treści w terminie 30 dni od daty otrzymania i powiadomi Pożyczkobiorcę na wskazany w Reklamacji adres korespondencyjny.
 • Pożyczkobiorca w każdym czasie podczas postępowania reklamacyjnego przed Pożyczkodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
  1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  3) zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w pkt X.6 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Pożyczkodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

XI. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji w związku z funkcjonowaniem Portalu:

 • Pożyczkodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Pożyczkobiorców.
 • Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Pożyczkobiorcy tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Portalu, na adres e-mail: …
 • Pożyczkobiorca ma prawo powiadomić Pożyczkodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Portalu – ujawnionych w trakcie korzystania z Portalu.
 • Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Pożyczkodawca niezwłocznie powiadamia Pożyczkobiorcę.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Pożyczkodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
 • Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Pożyczkodawcy.
 • W reklamacji Pożyczkobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu.
 • Pożyczkobiorca w każdym czasie podczas postępowania reklamacyjnego przed Pożyczkodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
  1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  3) zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w pkt XI.9 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Pożyczkodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

XII. Postanowienia końcowe

 • Zmiana Regulaminu:
  1) Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Pożyczkodawcę w każdym czasie.
  2) Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili opublikowania ich na Portalu.
  3) Postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się do Wniosków złożonych po ich ogłoszeniu. Do wniosków złożonych na zasadach wg poprzedniego brzmienia Regulaminu i Umów zawartych na ich podstawie, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu z chwili składania danego Wniosku.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy Pożyczki, wszelkie odstępstwa od jego postanowień, wymagają wyraźnych i jednoznacznych oświadczeń Stron w tym przedmiocie, złożonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Prawem właściwym dla Regulaminu oraz Umów Pożyczki jest prawo polskie.